tiểu vận Cầu Phu thần giữ của Đinh dậu Trải cách thắp hương Sửa nhà Rằm Tháng 7 đệ Cự Giải tu lễ vu lan báo hiếu thủ tục Sân Vườn phu tro An nuôi chó theo phong thủy tranh Lâm hướng cửa bếp chết cơ hội thăng tiến mơ thấy nhiều rắn con hóa lộc quá Lời khuyên giấc mơ thấy cá chép hoa tảo mộ thùng tãªn tướng cổ cao đồng thầy sát diếu PHI HÓA ngu Giảm xung hại nhờ cây và mặt nước Phương Vị Đàn hoá tuỏi phật dạy làm người nói Xem năm sinh thÃng giàu phần tot bình